تعمیر پکیج ایران رادیاتور

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

تعمیر پکیج ایران رادیاتور | پکیجهای ایران رادیاتور به دو بخش آنالوگ و دیجیتال تقسیم میشوند که به ترتیب کدهای خطای هرکدام از آنها را بیان مینماییم:

تعمیر پکیج ایران رادیاتور M24تعمیر پکیج ایرانرادیاتور اکو 22

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدلهای ۲۴ E، B، M :

این مدلها به صورت آنالوگ بوده و ارورهای آنها به شکل چراغهای چشمک زن با شماره های مختلف میباشند.

چراغهای ۳۰ و ۴۰ :

اشکال در برد کنترل

چراغ ۷۰ :

افزایش حرارت مبدل اولیه (به علت رسوب)

چراغ ۸۰ :

عمل نمودن ترموستات حد

چراغهای ۴۰ و ۷۰ :

کمبود آب در مدار گرمایش

چراغهای ۴۰ و ۸۰ :

ترموستات دود فعال شده

چراغهای ۴۰ و ۶۰ و ۷۰ :

فن خاموش است ولی پرشر دود وصل است

چراغهای ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ :

فن روشن است ولی پرشر دود قطع است

چراغهای ۴۰ و ۷۰ و ۸۰ :

ترموستات حد قطع کرده ولی دمای گرمایش پایین است

چراغهای ۵۰ و ۶۰ :

NTC گرمایش اتصال کوتاه است

چراغهای ۵۰ و ۷۰ :

NTC آب کرم اتصال کوتاه است

چراغهای ۵۰ و ۷۰ و ۸۰ :

NTC گرمایش قطع است

چراغهای ۶۰ و ۷۰ :

سیستم آنتی فریز (ضد یخ زدگی) با مشعل روشن

چراغهای ۶۰ و ۸۰ :

سیستم آنتی فریز با پمپ

 

تعمیر پکیج ایران رادیاتور مدل L

 

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدل L24 و L28 :

کد E1 :

پرشر سوییچ آب قطع است (کم شدن فشار آب گرمایش)

کد E2 :

حسگر شعله حین کار

کد E8 :

ترموستات حد عمل کرده است

کد E10 :

ترموستات دود قطع است

کد E12 ، E30 ، E99 :

برد الکترونیک معیوب است

کد E31 :

NTC مدار شوفاژ اتصال کوتاه شده

کد E32 :

NTC مدار شوفاژ قطع است

کد E41 :

NTC آب گرم مصرفی اتصال کوتاه است

کد E42 :

NTC آب گرم مصرفی قطع است

کد E50 :

فن خاموش اما پرشر سوییچ هوا وصل است

کد E51 :

فن روشن اما پرشر هوا قطع میباشد

کدE81 :

ترموستات حد قطع است

کد E88 :

گرم شدن بیش از حد آب گرمایش

کد E91 :

نوسان ولتاژ برق

کد AF :

فعال شدن سیستم آنتی فریز

 

تعمیر پکیج ایران رادیاتور مدل K

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدل K :

کد E1 :

کمبود فشار آب گرمایش (پرشر آب قطع است)

کد E2 :

نبود شعله (حسگر یون)

کد E8 :

ترموستات حد عمل کرده است

کد E10 :

ترموستات دود عمل کرده است

کد E12 ، E30 ، E99 :

برد الکترونیک معیوب است

کد E31 :

NTC گرمایش اتصال کوتاه است

کد E32 :

NTC گرمایش قطع است

کد E41 :

NTC آب مصرف اتصال کوتاه است

کد E42 :

NTC آب مصرف قطع است

کد E50 :

فن خاموش اما پرشر هوا وصل است

کد E51 :

فن روشن اما پرشر هوا قطع است

کد E81 :

ترموستات حد قطع است

کد E91 :

نوسان ولتاژ برق

کد AF :

فعال شدن سیستم آنتی فریز

ظروف کرایه